Pályázati aktualitások / Április

E havi cikkünkben a méltán népszerû technológiai berendezések korszerûsítéséhez nyújtandó támogatásokat helyezzük a középpontba. A benyújtástól számított 3 hónap elteltével ugyanis elkezdtek szállingózni a határozatok, nyilatkozattételre való felszólítások és hiánypótlások.

Ez utóbbi végzés pedig egy új fejlemény, hiszen az eredeti rendelet kizárta a hiánypótlás lehetôségét, vagyis akinél a bírálat során hiányosságot fedeztek volna fel, az az esetek nagy többségében a pályázata elutasításával kalkulálhatott. Történt ugyanakkor egy rendeletmódosítás (19/2014. (III.12.) VM rendelet), mely több helyen is változtatott az eredeti szövegezésen, többek között engedélyezte a hiánypótlást is. Fontos hangsúlyozni, hogy erre csak olyan dokumentumok esetében ad lehetôséget, melynek becsatolása a támogatási kérelemhez kötelezô volt; a kizárólag pontozást érintô dokumentumok vonatkozásában hiánypótlásnak nincs helye. Ez sokak számára szolgált jó hírként – a bírálatok alatti idôszakban sok helyrôl lehetett hallani, hogy országos szinten vannak gondok a kötelezôen becsatolandó dokumentumokkal: vagy nem voltak teljes körûek, vagy maga a dokumentum hiányzott. Tekintve, hogy hamar felfüggesztették az állattartó telepek korszerûsítése (ÁTK) vonatkozásában a benyújtási idôszakot, joggal merültek fel olyan híresztelések, feltételezések, hogy az év elején, ha csak rövid idôre is, de újranyitják azt – mint azt januári cikkünkben is lehetôségként vetettük fel. Ezzel a módosítással azonban egyértelmûvé vált, hogy nem lesz újranyitás. Annak ugyanis csak akkor lett volna reális esélye, ha a hiányos és hiányzó dokumentumok miatt magas arányban utasítanak el pályázatokat, és ez által jelentôs forrás szabadulna fel.

A dokumentumok pótlására változó ügyintézési idôt adtak a Hivatalok: legjellemzôbb a 8 napos határidô, de vannak szélsôséges esetek is, lehet csak 3 nap, de lehet akár 15 napos határidô is – függetlenül a kirendeltségektôl. Célszerû ennek a kötelezettségnek mielôbb eleget tenni, hiszen annál korábban kaphatjuk kézhez a döntést is. A kért dokumentumokat – legyen az hiánypótlás vagy nyilatkozattétel – kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani.

A nyilatkozattételre való felszólítás az esetek többségében a tartási helyeknél felmerülô adat-egyezôtlenségekhez köthetô. Az MVH-nak az adatok ellenôrzéséhez irat-betekintési joga van több szervezet, így a NÉBIH ENAR nyilvántartásához is; azonban ha hibát talál, nem fordulhat közvetlenül az adott szervhez, ezért fordul az ügyfelekhez és nyilatkoztatja meg ôket. 

Aki nem kap nyilatkozattételi felszólítást, vagy hiánypótlást, az március közepe óta számíthat a – kedvezô esetben pozitív – határozat kézhez vételére. Információink alapján az MVH kirendeltségek a döntések csak egy kis részét kapták vissza a központtól, ezért lehetnek eltérések a határozatok kipostázása esetében. 

 

További változások

A rendelet módosítása egyértelmûsítette a gépkapcsolat lehetôségét is, melynél nem volt egyértelmû, hogy a beszerzés milyen esetekben tekinthetô kapcsolatnak – és válik az ügyfél jogosulttá a magasabb támogatási intenzitásra. E szerint „legfeljebb a kerekes traktorok darabszámával egyezô darabszámú azonos gépkódú munkagép vehetô figyelembe.” Vagyis az 1 az 1-hez elv alapján döntöttek.

További változás, hogy aki a 2. célterület, vagyis az élelmiszeriparhoz kapcsolódó korszerûsítés vonatkozásában nem igazolta a támogatási kérelem benyújtásakor, hogy a fejlesztés helyeként megjelölt élelmiszeripari üzemet a NÉBIH nyilvántartásba vette, úgy az erre vonatkozó igazolást szintén hiánypótolhatja. 

 

Kifizetések igénylése

A támogatási határozatok a kézhezvételtôl számított 15 nap után válnak jogerôssé, ezt követôen – vagy a fellebbezésrôl való lemondás után közvetlenül – pedig lehetôség adódik a kifizetési kérelmek benyújtására is. Ennek kapcsán megjelent az MVH 41/2014. (III. 18.) számú Közleménye, mely részletesen tartalmazza a kifizetés feltételeit, a szükséges dokumentumokat és a határidôket. Az ügyfelek a jelenlegi benyújtási idôszakban 2014. május 31-ig elektronikus úton jogosultak benyújtani kérelmüket. Az elsô kérelem benyújtását követôen 3 havonta nyílik lehetôség újabb kifizetést igényelni, de az utolsó kérelmet – kivétel nélkül – 2015. január 31-ig be kell nyújtani. A mûvelet megvalósítására szûk határidô van, a beruházásokat 2014. december 31-ig be kell fejezni.

Néhány fontosabb információ a kifizetésekhez:

A kifizetési kérelmeket kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani, postai úton történô benyújtás esetén automatikus elutasításra kerül.

A megvalósuló beruházások vonatkozásában árajánlatos tételek nem támogathatóak.

Kiadásként csak az számolható el, mely gazdasági eseményt az ügyfél nevére kiállított, pénzügyileg rendezett számviteli bizonylatok igazolnak.

Amennyiben építésre is igényeltünk támogatást, úgy egy gép vonatkozásában a beépítéséhez szükséges építési tételekre legfeljebb az adott gépre jóváhagyható támogatási összeg 10%-a hagyható jóvá. 

Az egyéb elszámolható kiadások megnevezését és mértékét a Vhr. 31. §-a tartalmazza, amely szerint támogatás vehetô igénybe a Vhr. 3. számú mellékletét képezô táblázat alapján, továbbá a beruházáshoz kapcsolódóan az engedélyezési eljárás díjára, a szabadalmi jogok és licencek ellenértékére, valamint a közmûszolgáltatónak fizetett közmû-rácsatlakozási és -használatbavételi díjra is.

A pályázónak lehetôsége van, hogy a támogatási határozattal jóváhagyott gépet módosítsa: ez esetben a megvásárolt gépnek is szerepelnie kell az Irányító Hatóság (a továbbiakban: IH) által a támogatási rendelet hatálybalépésével egyidejûleg IH közleményben közzétett (támogatási kérelemhez lezárt) gépkatalógusban. 

 

Általános hibák

A pályázatokkal kapcsolatban beszélhetünk sztenderd hibákról. Ilyen elsôsorban a megvalósítás helyeként feltüntetett ingatlan rendezetlen tulajdonjogi viszonya, vagy a beépített / nem beépített technológiák helyzete is. Elôbbinél gyakori hiba volt, hogy sok esetben a viszonyokról a pályázó nyilatkozott, és elfelejtette, hogy van más tulajdonosa is az ingatlannak, haszonélvezeti és/vagy szolgalmi joggal van terhelve, vagy esetleg végrehajtás alatt áll. Ennek legegyszerûbb ellenôrzése a tulajdoni lap vizsgálata lett volna, erre azonban az idô rövidsége miatt nem minden esetben volt lehetôség. 

A másik gyakori hiba, hogy nem lettek csatolva az építésügyi igazolások, mûszaki leírások, technológiai elhelyezési vagy mûszaki rajzok, a nem engedélyköteles beruházásokról. Ennek szükségessége nem volt mindig egyértelmû, mivel nagy volt azoknak a berendezéseknek az aránya, melyek semmi építészettel nem járnak, mégis a beépíthetô kategóriába estek.

Egy harmadik, ami talán nem is minôsül hibának, de sok esetben okozott kellemetlenséget a pályázóknak: a tartási hely azonosítók. A már fentebb említett nyilatkozattételi felszólításokra döntô többségben a NÉBIH ENAR nyilvántartásban rosszul szereplô azonosítók miatt került sor – más helyrajzi szám van rendelve az adott tartási azonosítókhoz, esetleg több helyrajzi számot is érintett. Ilyen esetben javíttatni kell az adatokat a NÉBIH-nél, majd benyújtani az igazolást az MVH-nak.

 

II. Pályázati hírek, információk 

Elôzetes információk alapján a 2013 novemberében indult és (rendeletmódosítás következtében) január 15-ig beadható turisztikai pályázatok kapcsán a határozatokra várhatóan április elsô felében lehet számítani. A kiírás értelmében a beruházásokat az ügyfél a támogatási kérelem benyújtását követôen saját felelôsségére megkezdhette – kivétel ez alól a felújítással, korszerûsítéssel járó beruházások, melyek esetében az elôzetes helyszíni szemlét követôen kezdhetô meg a mûvelet.

Március 19.-én lezárult a 2013-as évre vonatkozó monitoring jelentési idôszak. A határidô elôtt 2 nappal még csak a jelentésre kötelezettek 62%-a teljesítette az adatszolgáltatást. Az utolsó két napra így körülbelül még 15 ezer ügyfélnek volt még kötelezettsége, mely érezhetôen lelassította az elektronikus felületet. Aki ezt határidôig nem teljesítette, akár szankciókra is számíthat.

Változott az építési beruházásokra vonatkozó jogszabály! Mind az engedélyköteles, mind a nem engedélyköteles beruházások esetén:

a 2014. január 1-ig megkezdett általános építések, és 

a 2014. július 1-ig megkezdett sajátos építések (víz- és útépítések stb.) építési naplóit az eddig megszokott formában, azaz papír alapon kell vezetni. A fenti határidôk után megkezdett építéseknél e-naplót kell vezetni (amelynek része az elektronikus teljesítésigazolás és a felmérési napló).

Több mint 180 pályázó részesül összesen 4,2 milliárd forint támogatásban vidéki mûvelôdési házak, közösségi terek kialakítására és fejlesztésére – mondta el V. Németh Zsolt vidékfejlesztésért felelôs államtitkár egy sajtótájékoztatón. A tavaly novemberben kiírt pályázatra 258 kérelmet adtak be, és eredetileg 3,5 milliárd forint támogatást terveztek – ehhez tudtak még plusz forrást csatolni. Az elmúlt négy évben országosan 24,6 milliárd forint értékben 725 mûvelôdési ház újult meg több program keretében. 490 Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér létesült, a vidéki örökség program a védett épületek megújítására adott lehetôséget, továbbá a falumegújítási és a LEADER program is támogatta a falusi kultúrházak felújítását. (MTI)

A Mezôgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal felhívta a figyelmet, hogy az EMVA által támogatott, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehetô támogatások kapcsán nincs mód gép módosítására, „az ügyfél kizárólag azt a típusú gépjármûvet jogosult beszerezni, amely a támogatási határozatában jóváhagyásra került.”