Fiatal mezőgazdasági termelők támogatása 2014

Címe

Fiatal mezôgazdasági termelôk támogatása 2014

A támogatási kérelem 2014. május 1. és május 15. között nyújtható be.

 
  Kiíró

Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) – Mezôgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH)

 
  Összefoglaló

18-40 év közötti, megfelelô képesítéssel rendelkezô mezôgazdasági termelôk, egyéni vállalkozók kaphatnak támogatást mezôgazdasági tevékenység megkezdéséhez.

A támogatási összeg az ügyfél által a támogatási kérelemben a mûködtetési idôszak 4. évének végére vállalt üzemméret alapján kerül meghatározásra.

 
  Pályázhat

Az a fiatal termelô, aki
a) a támogatási kérelem benyújtásakor elmúlt 18 éves, de a 40. életévét még nem töltötte be;
b) a támogatási kérelem benyújtásakor rendelkezik támogatási rendelet 1. mellékletben meghatározott szakképesítések legalább egyikével, vagy a 2. mellékletben meghatározott képzés keretében szerzett végzettségek
legalább egyikével, vagy a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésérl szóló törvény szerint
elismert, vagy honosított, külföldön szerzett, a fenti mellékleteknek megfelelô szakképesítést vagy végzettséget igazoló bizonyítvánnyal vagy oklevéllel;
c) gazdálkodási tevékenysége fejlesztésére vonatkozó üzleti tervet, annak részét képezô
SFH-betétlapot és pénzügyi tervet nyújt be az MVH felé;
d) vállalja, hogy a mûködtetési idôszaktól függetlenül, elsô alkalommal hoz létre
gazdaságot és abban a gazdaság vezetôjeként gazdálkodik.

 
  Támogatott tevékenység

Mezôgazdasági tevékenység megkezdése.

 
  Támogatás mértéke

A támogatás összege – ha az ügyfél által a 4. évre vállalt üzemmérete eléri:

– a 4-7 EUME-t (európai méretegység), akkor 20 000 eurónak,

– a 7-10 EUME-t, akkor 30 000 eurónak,

– a 10 vagy annál több EUME-t, akkor 40 000 eurónak megfelelô forintösszeg.

 
  Határidô 2014.05.15  
  Feltételek

Az ügyfél köteles:
– a gazdaságot személyesen vezetni;
– a támogatási összeg 90%-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtásának idôpontjától a mûködtetési idôszak végéig a mezôgazdasági termelô tevékenységet fôtevékenységként, egyéni vállalkozóként folytatni;
– a támogatási összeg fennmaradó 10%-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtása elôtt a fiatal mezôgazdasági termelôk elindítása címû kötelezô képzésen a támogatási határozat jogerôre emelkedésétôl számított egy éven belül részt venni és azt elvégezni;

– a támogatási rendeletben (34/2014. (IV. 4.) VM rendelet) szereplô egyéb feltételeknek megfelelni.

Az értékeléshez szükséges egyéb dokumentum:
– a területileg illetékes önkormányzat jegyzôje által kiállított igazolás arról, hogy az ügyfél életvitelszerû tartózkodási helye gazdálkodásra alkalmas.
Ezen igazolás kizárólag abban az esetben szükséges, amennyiben az ügyfél
életvitelszerû tartózkodási helye tanyán van, de a földrészlet nem tanyaként vagy majorként szerepel az ingatlan-nyilvántartásban.

 
       
       
  További információ:

MVH, web: www.mvh.gov.hu